Resultaat crowdfunding

Status notenbomen
43 van de 43 geadopteerd 100%
status fruitbomen
10 van de 15 geadopteerd 67%
Eindresultaat donaties (machines en gereedschappen)
€4420,- gedoneerd 40%

Waarom doneren aan Eet Meerbosch?

  1. je investeert in innovatieve natuur inclusieve landbouw.
  2. je investeert in een low tech, extensief systeem
  3. je investeert in kringlooplandbouw 
  4. je investeert in regionalisering (geen tussenhandel en supermarkten)
  5. je investeert in ekologisch voeding direct van het land met minimale food miles
  6. je investeert in het vergroten van diversiteit in voeding en natuur
  7. je investeert in een plek waar voeding, natuur en mens samenkomen
  8. je investeert in een toekomst voor toekomstboer Siem


Voor de opstart van dit natuur inclusieve landbouw project zijn materialen en gereedschappen nodig. In totaal voor 11.000 euro. Elke euro is welkom om de lasten bij de opstart zo laag mogelijk te houden.

Natuur inclusieve landbouw

Transitie die nodig is om agrarische bedrijven ecologisch robuust te krijgen voor de toekomst. Kern is dat de landbouw wordt bedreven als werken aan en in een levend ecosysteem en niet als een voedselfabriek. Natuurinclusieve landbouw moet leiden naar een landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt. 
http://www.wur.nl/nl/nieuws/Natuurinclusieve-landbouw-omdat-het-moet.htm

Low tech, extensieve landbouw

Low tech landbouw betekent zonder veel technologie waar de mens nog centraal staat. Natuurlijk word er met de nodige machines gewerkt (tractor, frees etc). Machines maakt het werkt immer lichter en dus duurzamer voor het lichaam van de mens. Low tech betekent tegenovergestelde van high tech. Geen plantjes onder led verlichting maar onder de volle zon, geen Gemodificeerde technieken (GEN tech), geen dure machines en apparaten, geen verwarmde kassen maar koude tunnelkassen. 

Extensieve landbouw betekent is een vorm van landbouw waarbij slechts in geringe mate wordt ingegrepen in de natuur.
– Minimale kerende grondbewerking.
– rotatie systeem veehouderij (drukverlaging bodem en optimaliseren voeding)

Kringlooplandbouw

 is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. De hoeveelheid stoffen die een gebied verlaten, zoals nitraten moeten dus ook weer in het gebied terechtkomen. Er wordt op een zo efficiënt mogelijke manier gebruikgemaakt van de beschikbare hulpbronnen en de agrariër probeert de uitstroom en instroom van deze hulpbronnen gelijk te houden

Regionalisering

Regionalisering is de tegenbeweging van globalisering, een van de momenteel dominante ontwikkelingstrends (TTIP en CETA). Globalisering heeft in een aantal opzichten negatief uitgewerkt op de regionale samenleving en economie. Zo zijn productie en consumptie van goederen en diensten los van elkaar komen te staan. Het IAASTD-rapport roept op tot een nieuwe landbouwrevolutie: minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, landbouw die steunt op familiebedrijven, agro-ecologie en lokale grondstoffen. Deze landbouw kent een regionale economie die plaatselijk werkgelegenheid, inkomen en voedselzekerheid bevordert, transportkosten bespaart en druk op het milieu verlaagt.

Ecologisch teelt

Eet Meerbosch staat voor een duurzaam systeem. Dat betekent dat er ecologisch verbouwd wordt. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn uit den boze. Glazen, energieslurpende kassen vindt u ook al niet in de moestuin. We maken uitsluitend gebruik van natuurlijke bemesting zoals stalmest en compost. Dat zorgt voor een vruchtbare bodem, een actief bodemleven, compacte planten met sterkere vezels en een sterker wortelstelsel. De enige manier waarop we de natuur verder een handje helpen zijn lage folietunnels voor warmteminnende groenten zoals tomaten, komkommer en paprika. Elk jaar schuiven de gewassen een vakje op binnen de moestuin. Dit roulatiesysteem voorkomt dat ziekten, die eigen zijn aan bepaalde gewassen, zich in de bodem kunnen nestelen. Het vee krijgt met name groenvoer die overblijven uit het systeem (groente moestuin, fruit en noten uit het voedselbos). Ze worden bij gevoerd met biologisch veevoer. 

Minimale voedselkilometers

Food-miles (in het Nederlands voedselkilometers) Lokale voedselsystemen dragen ertoe bij dat een gemeenschap minder voedselkilometers genereert. Geen lange afstanden door directe lokale afzet (zelfoogstsysteem). Hierdoor vermindert de fossiele uitstoot en vergroot het de versheid en kwaliteit van het voedsel. 

Vergroten van diversiteit

De diversiteit staat hoog in het vaandel bij Eet Meerbosch. In de moestuin worden meer dan 200 verschillende groente verbouwd, in het voedselbos komen veel verschillende bomen en planten  en in de toekomst wordt het watervoedselbos gerealiseerd om het systeem te verrijken met waterplanten en waterdieren. Eet Meerbosch zal veel verschillende (oude)fruitrassen gaan huisvesten. Door deze diversiteit van bomen en planten neemt de aantrekkingskracht in fauna toe (insecten, amfibieën, vogels, zoogdieren).

Voeding, natuur en mens samenkomen

Eet Meerbosch geeft de mogelijkheid tot educatie, workshops, rondleidingen. Tevens moet het een plek worden waar kleinschalige recreatie en cultuur samengaan met voeding en natuur.

Toekomst voor toekomstboeren

Toekomstboeren zijn boeren die rekening houden met alle bovenstaande aspecten. Eet Meerbosch dient ook als voorbeeld en blijft zich continu ontwikkelen. Wil een toekomstboer een waardig bestaan kunnen opbouwen dan zijn sociale voorzieningen en een pensioen noodzakelijk. Wanneer dit niet lukt kan ook dit landbouwsysteem niet duurzaam zijn.